Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 8:55 am

Happy Birthday, Dave.
Ed

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 8:58 am

Happy Birthday!

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 9:05 am

Happy Birthday Dave

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 9:23 am

Happy Birthday! :coffee:

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 9:28 am

Happy Birthday Dave, I hope you have a great day!

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 9:40 am

Image

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 10:01 am

Happy Birthday Dave! Hope you have a great day.

Bob

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 10:17 am

Happy Birthday, Dave.

Bill

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 10:53 am

Happy Birthday Dave ! :{_}:

Berlin

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 12:53 pm

Happy Birthday. :{_}:

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 1:00 pm

Happy Birthday Dave!

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 5:46 pm

Happy birthday Dave. When do you go south?

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 7:25 pm

Happy birthday, Dave. :D :D

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 8:02 pm

Happy Birthday Picker....

Re: Pickerandsinger

Fri Nov 08, 2013 8:18 pm

Happy Birthday Dave